قوانین و مقررات

کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از سایت فیتنس تی ار ایکس دارند باید مفاد این توافق نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت کنند.